Saimijooga

Saimi Toivonen ohjaa lastenjoogaa, perhejoogaa ja erkkajoogaa. Saimijooga on osa yritystä Kehonhuolto Toivonen.

P. 045 236 7178, saimi@kehonhuolto.net

Tulevat tunnit ja kurssit

Tulevat tunnit löytyvät tästä linkistä


Lastenjooga

Lastenjooga on liikettä, leikkiä ja rentoutumista. Se on iloista tekemistä ja olemista. Lastenjoogassa joogataan joogasadun kautta. Jooga-asanat ovat lapsen kehitykselle sopiviksi katsottuja. Lisäksi on myös muita liikkeitä, jotka tukevat lapsen omaa joogaharjoitusta.

Lastenjoogassa ei ole kilpailua tai suorittamista. Lapsi osallistuu omana itsenään, juuri sellaisena, kuin on. Ei ole tarkoitus vain venyä tai taipua tietyllä tavalla vaan löytää liikkumisen ilo. Jokainen lapsi osaa joogata.

Lastenjooga auttaa lasta säilyttämään ja kehittämään lapselle luonnollista liikkuvuutta ja hengitystä. Se myös auttaa kehonhallinnassa lisäämällä oman kehon kuuntelua ja huolen pitämistä. Joogasatu vahvistaa lapsen itsetuntoa ja itseluottamusta oppimisen ilon kautta. Se antaa myös tilaa luovuudelle ja mielikuvitukselle.

Lastenjoogaan lapsi osallistuu yksin ilman aikuista. Se on lapsen oma joogahetki.

Ohjaan lastenjoogaa pääasiassa kurssimuotoisena, 2-6 kerran kokonaisuutena. Myös yksittäiset tunnit ovat mahdollisia.

Perhejooga

Perhejooga on lapsen ja aikuisen yhteinen joogahetki. Perhejoogaan osallistuu aikuinen yhden lapsen kanssa. Perhejooga on, kuten lastenjoogakin, iloista tekemistä ja olemista. Se on liikettä, leikkiä ja rentoutumista.

Joogasadun kautta joogataan lapsille sopivalla tavalla. Joogaliikkeet ja asennot ovat lapsen kehitystasolle sopiviksi katsottuja. Perhejoogatunneilla on joogan lisäksi muita tehtäviä ja harjoitteita, joilla lisätään lapsen ja aikuisen keskinäistä vuorovaikutusta ja läsnäoloa. Myös keskittymiskykyä, luottamusta ja kehotietoisuutta harjoitetaan.

Lapsen on tarkoitus osallistua juuri sellaisena kuin on. Perhejoogatunneilla ei ole tarpeen ohjata omaa lasta johonkin tiettyyn asentoon tai tekemiseen. Jokainen lapsi osaa joogata ihan luonnostaan. Perhejoogaan ei kuulu kilpailu, vertailu tai suorittaminen.

Perhejoogatunnille lapsi osallistuu oman aikuisen kanssa. Tämä aikuinen voi olla äiti, isä, mummo, vaari, kummi tai joku muu tärkeä aikuinen.

Ohjaan perhejoogaa pääsiassa kurssimuotoisena, 2-6 kerran kokonaisuutena. Myös yksittäiset tunnit mahdollisia.

Erkkajooga

Erkkajooga on erityisryhmille suunnattu joogamuoto. Ohjaan erkkajoogaa pääasiassa kouluikäisille erityislapsille ja -nuorille. Tällöin erkkajoogatunneillani on paljon myös elementtejä lastenjoogasta.

Erkkajoogassa ei tehdä mitään vaikeita jooga-asanoita. Tunnit suunnitellaan aina osallistujien yksilölliset erityispiirteet huomioon ottaen. Ilmoittautuneilta pyydetään hieman esitietoa osallistujasta, jotta tunnit pystytään suunnittelemaan osallistujat huomioon ottaen.

Lasten ja nuorten erkkajoogatunneilla maksimi osallistujamäärä on viisi. Toisinaan ryhmäkoko voi olla tarpeen mukaan myös pienempi. Erkkajoogatunti voidaan suunnitella myös niin, että erityslapsella on avustaja mukana.

Ohjaan erkkajoogaa kurssimuotoisena, 2-6 kerran kokonaisuutena. Erkkajoogassa erityisesti on hyötyä kurssimuotoisuudesta, jatkuvuudesta ja toistuvuudesta.

Yleisesti, mitä erkkajooga on:

Erkkajooga perustuu psykofyysiseen näkemykseen, keholliseen oppimiseen ja kehollisen tiedon vahvistamiseen. Ero muihin joogasuuntauksiin on siinä, että harjoitus on yksilöllisempää osallistujien ja ryhmän tarpeet huomioon ottaen ja siinä on selkeämpää toiminnanohjausta sekä mahdollisesti useampia ohjaajia.

Erkkajooga

  • edistää terveyttä
  • kunnioittaa osallistujien yksilöllisiä tarpeita
  • harjoittaa kehotietoisuutta
  • kehittää rentoutumis- ja keskittymiskykyä
  • vahvistaa luottamusta omaan kehoon ja itseen
  • kehittää kykyä tulla toimeen itsen ja muiden kanssa
  • parantaa kehon liikkuvuutta.

Tunti rakentuu läsnäolo-, asana- ja hengitysharjoituksista sekä erilaisista vuorovaikutusharjoituksista.

Vuorovaikutusharjoituksia ovat mm. yhdessä luodut liikkeet, musiikki ja rytmitykset, itseilmaisu ja tuntemusten kuvaileminen sekä luovuus. Kehotietoisuutta harjoitetaan oman kehon havainnoinnilla ja kaikkien aistien käytöllä. Asanaharjoitukset ovat jooga-asanoista tehtyjä variaatioita. Myös muita tarpeenmukaisiksi katsottuja liikkeitä on erkkajoogatunneilla.